Tư vấn 1:1

Chúng tôi sẽ thông báo nội dung câu trả lời qua email của quý khách trong thời gian nhanh nhất.

* Đây là hạng mục bắt buộc.

Người viết *
Email *
Trường hợp quý khách đăng ký bằng Gmail, thư trả lời của Trung tâm có thể được phân loại vào hòm thư quảng cáo.
Tiêu đề *
Nội dung *

1. Mục đích thu thập/ sử dụng thông tin cá nhân: Tư vấn 1:1 để đăng kí visa và đến trung tâm visa


2. Hạng mục thông tin cá nhân sẽ thu thập: Họ và tên, số điện thoại, email


3. Thời gian bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân: Bảo lưu trong 14 ngày (Thông tin cá nhân sẽ được xóa sau 14 ngày kể từ ngày đăng ký tư vấn 1:1.)


4. Nội dung về việc có quyền không đồng ý và từ chối, và trường hợp xảy ra các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích do việc từ chối nội dung trên: Khách hàng có thể không đồng ý và từ chối, trong trường hợp từ chối thì không thể tư vấn 1:1 được.